7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.

Közérdekű adatok

Társaságunk adatai

Teljes név: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Alisca Terra Nonprofit Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Telephely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Postai cím: 7101 Szekszárd, pf.: 114

Telefonszám:

E-mail cím:

Honlap: www.aliscaterra.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Telefonszám:

E-mail cím:

Szervezeti felépítés

Szervezeti ábra Szervezeti ábra Szervezeti ábra

Vezetők adatai

Vezető tisztségviselő elérhetősége

Név Beosztás Telefon
Madarász András ügyvezető 74/528-850/104

Szervezeti egység vezetőinek elérhetősége

Petrovicsné Csurkovics Ildikó pénzügyi-számviteli osztályvezető 74/528-850/108
Kapfinger Bence üzemeltetési vezető 74/528-850/333
Fenyvesi István szállításvezető 74/528-850/320
Erős Eszter környezetvédelmi vezető 74/528-850/207
Spanyol Adrienn zöldfelület karbantartási és közterület tisztítási osztályvezető 74/528-855

Ügyfélkapcsolati vezető elérhetősége

Név Beosztás Telefon
Petrovicsné Csurkovics Ildikó pénzügyi-számviteli osztályvezető 74/528-850/108

Ügyfélfogadási rend

Szekszárd, Epreskert utca 9.
Hétfő 8-15
Kedd 8-12
Szerda 8-15
Csütörtök 8-20
Péntek 8-12
Tolna, Hősök tere 1.
(Polgármesteri Hivatal udvarában, bejárat az Árpád utca felöl)
Minden hónap 2. Kedd 8-15
Ebédidő 11:30-12
Telefonos ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 8-12
Csütörtök 8-20
Péntek 8-12

Felügyelő Bizottság elérhetősége

Név Tisztség
Tóth Anna Felügyelőbizottság elnöke
Bomba Gábor László Felügyelőbizottsági tag
Frai Zsolt Felügyelőbizottsági tag
Kosztyi János Felügyelőbizottsági tag
Nyerges Tibor Felügyelőbizottsági tag
Parrag Ferenc Béla Felügyelőbizottsági tag

Elérhetőség:

Alisca Terra Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
36 74/528-850/104

Felügyeleti szervek

Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: 74/795-385
E-mail:

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefonszám: 72/795-398
E-mail:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám: 72/507-154
E-mail:

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület OFE

Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127
Telefonszám: 1/880-7642
E-mail:

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége FEOSZ

Cím: 1191 Budapest, Üllői út 178.
Telefonszám: 30/400-4477 30/515-3210
E-mail:

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete FOME

Cím: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 9. Fsz/1.
Telefonszám: 20/519-7510
E-mail:

Európai Fogyasztói Központ EFK

Cím: 1440 Budapest, pf.: 1.
Telefonszám: 1/896-7747
E-mail:

Panaszkezelés

A bejelentés a Kft. vagy valamely meghatározott szervezeti egységnek működésére, tevékenységére vagy valamely munkavállaló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszt szóban vagy írásban történhet.

A szóbeli panaszt a Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról nem megfelelőségi jelentés készül, melynek egy másolati példányát társaságunk átadja a fogyasztónak.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jelentés a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg kerül megküldésre.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Kft. egyedi azonosítószámmal látja el. (partnerazonosító)

A panaszról felvett jelentés tartalmazza:

  • a fogyasztó nevét, lakcímét
  • a partnerazonosítót
  • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét
  • a fogyasztó panaszának részletes leírását a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét

Az írásbeli panaszt a Kft. a beérkezését követően 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Kft.-nek indokolni kell.

A Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásban szerepel, hogy a Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, és Békéltető Testület határozata társaságunkra nézve csak ajánlás.

Az ügyfélszolgálat a Kft. panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, indokolással ellátva írásban a fogyasztónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 15 napnál többet vesz igénybe, úgy erről a panaszos az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatást kap. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzi.

A panasz vizsgálatát a Kft. mellőzi akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Ha a panasz nem alapos, úgy az érintett szervezeti egység vezetője tájékoztatja erről a panaszost.

A panasz alapján, ha alaposnak bizonyul a Kft. gondoskodik:

  • a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről
  • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről
  • az okozott sérelem orvoslásáról
  • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről

Ha a panasz nem tartozik a Kft. hatáskörébe, úgy 8 napon belül megküldésre kerül az eljárásra jogosult szervezethez a panaszos egyidejű értesítése mellett.

A Kft. a vizsgálat befejezéséről – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről a panaszost haladéktalanul értesíti.

Szóbeli panasz:
Személyes ügyfélszolgálat:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Hétfő 8-15
Kedd 8-15
Szerda 8-15
Csütörtök 8-20
Péntek 8-12
Telefonos ügyintézés:
74/528-853
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 8-12
Csütörtök 8-20
Péntek 8-12
Írásbeli panasz:

Levelezési cím: Alisca Terra Nonprofit Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9
Elektronikus levelezési cím:

Számlázás, díjfizetés

NHKV Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333
Telefon: 1/999-6464
E-mail:

Díjmegállapítás

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: 1/459-7777
E-mail:

Egyéb panasz

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: 74/795-385
Fax: 74/999-103
E-mail:

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefonszám: 72/795-398
E-mail:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám: 72/507-154
E-mail:

Társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, és Békéltető Testület határozata társaságunkra nézve csak ajánlás.

A tevékenységet meghatározó jogszabályok, rendeletek

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

64/2008 (III.28) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

439/2012 (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

317/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

385/2014 (XII.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről

225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

69/2016 (III.31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

1/1986 ((II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről

23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

72/2013 (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

12/2016 (V.24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

13/2016 (V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló

13/2017 (VI.12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

2008/98/EK rendelet: Hulladék Keretirányelv

a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

Jogszabály archívum

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2022.05.25 - 2022.12.31 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.18 - 2022.05.24 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.01 - 2021.12.17 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.01 - 2021.11.30 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.01 - 2021.06.30 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.02.28 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.07.01 - 2020.12.31 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.03.01 - 2020.06.30 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.02.29 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.03.15 - 2019.12.31 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.12.31 - 2019.03.14 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2018.12.30 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.06.30 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.07.01 - 2017.12.31 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.06.02 - 2017.06.30 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.06.01 1995. évi LIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2022.01.01 - 2022.05.27 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.01 - 2021.12.31 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.02.28 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.12.12 - 2020.12.31 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.08.22 - 2020.12.11 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.03.01 - 2020.08.21 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.17 - 2020.02.29 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.09.01 - 2020.01.16 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.12.03 - 2019.08.31 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.12.02 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.09.01 - 2017.12.31 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.08.31 1997. évi CLV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
2021.05.11 - 2022.12.31 2003. évi CXXXIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.05.10 2003. évi CXXXIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.26 - 2020.12.31 2003. évi CXXXIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2019.04.25 2003. évi CXXXIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.06.30 2003. évi CXXXIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 2003. évi CXXXIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2022.01.01 - 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.02 - 2021.12.31 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.01 - 2021.07.01 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.07.15 - 2021.06.30 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.07.14 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.10 - 2019.12.31 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.08.08 - 2019.07.09 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.08.01 - 2018.08.07 2009. évi CXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2022.05.25 - 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2022.05.24 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.04.11 - 2020.12.31 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.04.10 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.26 - 2019.12.31 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.01.01 - 2019.04.25 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.08.25 - 2018.12.31 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2018.08.24 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2018.07.25 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.06.30 - 2018.06.30 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.06.29 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.07.01 - 2017.12.31 2011. évi CXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2022.01.01 - 2022.12.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.25 - 2021.12.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.11.18 - 2021.12.24 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.08.01 - 2021.11.17 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.05.14 - 2021.07.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.05.01 - 2021.05.13 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.13 - 2021.04.30 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.01 - 2021.03.12 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.02.01 - 2021.02.28 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.01.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.12.25 - 2020.12.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.12.23 - 2020.12.24 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.10.29 - 2020.12.22 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.08.01 - 2020.10.28 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.07.22 - 2020.07.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.06.24 - 2020.07.21 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.04.05 - 2020.06.23 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.04.04 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.12.31 - 2019.12.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.09.01 - 2019.12.30 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.16 - 2019.08.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.01 - 2019.07.15 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.01.01 - 2019.06.30 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2018.12.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.09.01 - 2018.07.25 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.05.27 - 2017.08.31 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.07.01 - 2017.05.26 2011. évi CXCVI. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2022.05.01 - 2023.06.30 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2022.01.01 - 2022.04.30 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.01 - 2021.12.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.11.11 - 2021.11.30 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.09.01 - 2021.11.10 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.02 - 2021.08.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.01 - 2021.07.01 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.05.01 - 2021.06.30 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.04.30 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.03.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.04.11 - 2020.12.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.04.01 - 2020.04.10 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.03.24 - 2020.03.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.03.23 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.10 - 2019.12.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.26 - 2019.07.09 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.01.01 - 2019.04.25 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.09.01 - 2018.12.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.08.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2022.06.01 - 2022.12.31 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2022.05.25 - 2022.05.31 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.18 - 2022.05.24 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.09 - 2021.12.17 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.02 - 2021.07.08 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.13 - 2021.07.01 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.06.12 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.28 - 2021.03.31 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.13 - 2021.03.27 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.01 - 2021.03.12 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.06.18 - 2021.02.28 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.06.17 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.26 - 2019.12.31 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.30 - 2019.04.25 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.05 - 2018.07.29 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2018.07.04 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.03.01 - 2018.06.30 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.02.28 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.06.23 - 2017.12.31 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.06.22 2012. évi CLXXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2022.05.28 - 2022.07.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2022.01.01 - 2022.05.27 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.01 - 2021.12.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.05.28 - 2021.06.30 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.01 - 2021.05.27 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.02.01 - 2021.02.28 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.01.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.12.26 - 2020.12.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.09.03 - 2020.12.25 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.09.01 - 2020.09.02 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.03.01 - 2020.08.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.02.29 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.17 - 2019.12.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.08.08 - 2019.07.16 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.08.01 - 2018.08.07 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2018.07.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.06.30 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.06.23 - 2017.12.31 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.06.22 2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2020.01.01 - 2013. évi CLXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.26 - 2019.12.31 2013. évi CLXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2015.10.01 - 2019.04.25 2013. évi CLXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
2019.12.20 - 2013. évi CLXXXVIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.26 - 2019.12.19 2013. évi CLXXXVIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.07.01 - 2019.04.25 2013. évi CLXXXVIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.07.01 - 2017.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2021.03.01 - 2023.06.30 2013. évi CXXXIV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2021.02.28 2013. évi CXXXIV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 2013. évi CXXXIV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
2021.03.01 - 2023.06.30 2013. évi CXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.30 - 2021.02.28 2013. évi CXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.07.29 2013. évi CXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 2013. évi CXXV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
2021.01.01 - 2013. évi LIV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2015.09.01 - 2020.12.31 2013. évi LIV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2022.05.25 - 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2022.03.21 - 2022.05.24 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.01 - 2022.03.20 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.11.11 - 2021.11.30 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.08.02 - 2021.11.10 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.16 - 2021.08.01 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.01 - 2021.07.15 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.29 - 2021.06.30 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.05.01 - 2021.06.28 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.03.01 - 2021.04.30 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.02.01 - 2021.02.28 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.01.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.12.11 - 2020.12.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.08.01 - 2020.12.10 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.07.22 - 2020.07.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.07.01 - 2020.07.21 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.04.11 - 2020.06.30 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.04.01 - 2020.04.10 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.02.01 - 2020.03.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.01.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.12.19 - 2019.12.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.26 - 2019.12.18 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.07.10 - 2019.07.25 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.18 - 2019.07.09 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.04.01 - 2019.04.17 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.02.01 - 2019.03.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.01.01 - 2019.01.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.11.29 - 2018.12.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.08.08 - 2018.11.28 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2018.08.07 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.05.18 - 2018.06.30 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.04.15 - 2018.05.17 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.04.14 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.12.31 - 2017.12.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.12.12 - 2017.12.30 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.04.01 - 2017.12.11 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.02.01 - 2017.03.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.01.31 2015. évi CXLIII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
64/2008 (III.28) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
2018.07.15 - 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.04.01 - 2018.07.14 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
439/2012 (XII.29.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezéséről
2021.06.22 - 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2021.06.21 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.07.25 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
2021.07.01 - 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.22 - 2021.06.30 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.06.21 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.01.01 - 2021.03.31 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.06.01 - 2020.12.31 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.05.31 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.02.21 - 2017.12.31 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.02.20 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
445/2012. (XII.29.) Kormányrendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
2021.06.22 - 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.06.21 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2021.03.31 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.07.25 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
292/2013. (VII.26.) Kormányrendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
2018.12.18 - 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2018.12.17 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.15 - 2018.07.25 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2018.07.14 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
310/2013. (VIII.16.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
2022.01.01 - 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.12.31 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2021.03.31 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2018.07.25 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
317/2013 (VIII.28.) Kormányrendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéről
2018.07.26 - 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.04.01 - 2018.07.25 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
318/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló
2021.06.22 - 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2021.06.21 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2018.07.25 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
197/2014. (VIII.1.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
2022.05.26 - 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.22 - 2022.05.25 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.05.26 - 2021.06.21 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.05.25 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2021.03.31 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2019.12.31 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.02 - 2018.07.25 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.01.01 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.12.30 - 2017.12.31 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.29 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
246/2014 (IX.29.) Kormányrendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól
2021.06.22 - 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.06.01 - 2021.06.21 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.12.07 - 2018.05.31 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
309/2014 (XII.11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
2022.01.01 - 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.22 - 2021.12.31 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.04.01 - 2021.06.21 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.08.15 - 2021.03.31 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.01 - 2020.08.14 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2019.12.31 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.07.25 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.08.05 - 2017.12.31 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.07.21 - 2017.08.04 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
385/2014 (XII.31.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről
2022.01.07 - 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.12.24 - 2022.01.06 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.05 - 2021.12.23 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.22 - 2021.07.04 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.15 - 2021.06.21 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.01.02 - 2018.07.14 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
2021.06.22 - 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.26 - 2021.06.21 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.07.25 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
69/2016 (III.31.) Kormányrendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2021.12.24 - 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.06.22 - 2021.12.23 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.31 - 2021.06.21 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.15 - 2018.07.30 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2018.07.14 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2017.12.31 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
2009.01.01 - 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
15/2003 (XI.7.) KvKM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
2009.01.01 - 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményiről
2015.04.01 - 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
2010.01.01 - 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
20/2006 (IV.5.) KvKM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról
2021.04.24 - 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.01.01 - 2021.04.23 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.08.05 - 2017.12.31 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2015.04.01 - 2017.08.04 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
71/2013. (VIII.15.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2021.10.13 - 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2021.10.12 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
72/2013 (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
2016.01.01 - 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
95/2013 (X.14.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
2020.11.18 - 95/2013. (X. 14.) VM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2017.01.01 - 2020.11.17 95/2013. (X. 14.) VM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
12/2016 (V.24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
2016.06.02 - 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
13/2016 (V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
2021.12.31 - 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.11.05 - 2021.12.30 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2021.07.02 - 2021.11.04 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.10.13 - 2021.07.01 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2020.01.21 - 2020.10.12 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2019.06.04 - 2020.01.20 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.07.01 - 2019.06.03 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló
2021.04.24 - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2016.07.02 - 2021.04.23 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
13/2017 (VI.12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
2018.07.02 - 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
2018.07.01 - 2018.07.01 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
Közlönyállapot 2018.07.01- 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 
A 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 2055/2013. (XII.31.) Kormányhatározat
2013.12.31 - 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Önkormányzati rendeletek

(2023.06.30 nappal hatályát vesztette)

Település Rendelet Módosítva
Alsónána 4/2014. (III.20.) 5/2016. (V.12.)
11/2016. (IX.26)
9/2018. (VIII.31.)
9/2019. (VI.27.)
Alsónyék 5/2014. (III.20.) 6/2016. (V.12.)
11/2016. (IX.26)
7/2018. (VIII.31.)
9/2019. (VI.27.)
Báta 5/2016. (VIII.5.)
Bátaapáti 10/2013. (VII.26.) 18/2013.(XII.20.)
6/2016.(VII.1.)
2/2017. (II.27.) 8/2019. (VII.1.)
Bátaszék 21/2013. (XII.31.) 16/2019. (VI.27.)
Belecska 7/2013. (X.29.) 4/2017. (II.16.)
8/2019. (XI.14.)
Bogyiszló 9/2016. (X.28.)
8/2019. (VIII.28) 5/2020. (IX.2.)
Cikó 12/2013. (VI.24.) 23/2013. (XII.30.)
7/2016. (VI,30.)
2/2017. (II.24.) 6/2019. (VII.15.)
Decs 12/2013. (VI.28.) 7/2016. (VII.1.)
11/2019. (VIII.30.)
Diósberény 6/2016. (X.7.) 9/2017. (V.29.)
Dunaszekcső 11/2014. (XII.1.)
6/2019. (VIII.27.) 8/2020. (XI.9.)
Dunaszentgyörgy 16/2007. (XII.22.) 6/2019. (VIII.15.)
Dúzs 11/2013 (XII.20.) 10/2016. (VIII.15.)
Fadd 8/2016. (VI.30.) 9/2019. (VIII.27.)
Fácánkert 17/2007. (XII.07.)
7/2019. (VIII.29.)
7/2020. (X.7.)
Felsőnána 8/2013. (XI.29.) 6/2015. (IX.21.)
Grábóc 8/2013.(V.30.) 7/2016. (VI.29.)
Gyönk 7/2016. (VII.04.) 4/2019. (VII.26.)
Harc 2/2015. (II.16.)
11/2019. (IX.27.)
Kajdacs 13/2013.(XI.17.) 8/2016. (VII.15.)
Kalaznó 11/2013. (XI.22.)
Keszőhidegkút 6/2016. (X.5.) 9/2017. (V.23.)
Kéty 8/2013. (XI.18.) 6/2015. (X.12.)
Kistormás 11/2013. (XI.19.) 4/2015. (IV.10.)
12/2019. (IX.26.)
Kölesd 14/2013.(IX.23.) 13/2019. (X.1.)
Medina 15/2013. (IX.23.) 9/2019. (X.1.)
Miszla 9/2015. (VII.24.) 6/2019. (VIII.15.)
Mórágy 7/2013. (VI.21.) 20/2013. (XII.23.)
7/2016. (VI.30.)
3/2017.(II.24.) 6/2019. (VII215.)
Mucsi 12/2013. (XII.16.) 5/2016. (VIII.15.)
Murga 6/2013. (IX.30.)
Őcsény 1/2014. (I.31.) 7/2016. (V.2.)
10/2016. (VI.30.)
10/2018. (XII.1.)
14/2019. (XI.04.)
Pörböly 8/2013.(V.30.) 5/2016. (VI.30.)
Regöly 7/2016. (X.7.) 12/2017. (V.31.)
Sárpilis 5/2016. (VII.29.)
Sárszentlőrinc 18/2013. (IX.15) 1/2015. (I.30.)
8/2016. (VII.20)
Sióagárd 3/2015. (II.16.)
11/2019. (IX.30.).)
Szakadát 1/2015. (I.31.) 9/2019. (VIII.8.)
Szakály 19/2013.(XII.20.) 9/2016. (VIII.10.)
Szálka 6/2014. (V.5.) 7/2016. (VI.30.)
11/2017. (X.26.)
Szárazd 9/2015. (VII.31.) 9/2019. (VIII.30.)
Szedres 4/2015.(III.27.) 6/2015. (V.28.)
5/2016. (III.1.)
7/2016. (VI.23.)
5/2019. (VII.24.)
Szekszárd 1/2014. (II.4.) 24/2016. (VI.21)
18/2017. (V.3.)
31/2017. (X.9)
15/2019. (IV.29.)
Tengelic 11/2016.(VIII.10.) 10/2017. (VI.29.)
11/2019. (VIII.8.)
16/2020. (IX.30.)
25/2020. (XII.2.)
Tolna, Mözs 6/2004. (III.2.)
21/2018. (XII.07) 13/2019. (VI.28.)
Udvari 5/2016. (VI.12.) 6/2019. (VIII.09.)
Varsád 7/2016. (VII.04.) 6/2019. (VII.25.)
Várdomb 10/2013. (VII.17.) 4/2016. (VI.30.)
10/2016. (X.27.)
Zomba 9/2013 (IX.26.) 3/2017. (IV.12.)

Díjtáblázat

Lakossági Hulladékszállítási díjak (Ft/hó)

Érvényes: 2013.07.01-től
Alsónána
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Alsónyék
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Báta
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Bátaapáti
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 775 984
70 l 904 1 148
80 l 1 033 1 312
90 l 1 162 1 476
110-120 l 1 421 1 805
240 l 3 099 3 936
770 l 9 944 12 629
1100 l 14 213 18 051
Bátaszék
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Belecska
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 919 1 167
70 l 1 073 1 363
80 l 1 226 1 557
90 l 1 379 1 751
110-120 l 1 686 2 141
240 l 3 679 4 672
770 l 11 798 14 983
1100 l 17 459 22 173
Bogyiszló
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Cikó
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 248 315
70 l 289 367
80 l 330 419
90 l 371 471
110-120 l 455 578
240 l 992 1 260
770 l 3 183 4 042
1100 l 4 547 5 775
Decs
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 775 984
70 l 904 1 148
80 l 1 034 1 313
90 l 1 163 1 478
110-120 l 1 422 1 806
240 l 3 101 3 938
770 l 9 956 12 644
1100 l 14 223 18 063
Diósberény
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 712 904
70 l 904 1 148
80 l 1 018 1 293
90 l 1 164 1 479
110-120 l 1 423 1 765
240 l 2 846 3 529
770 l 9 964 12 355
1100 l 14 235 17 651
Dunaszekcső
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Dunaszentgyörgy
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 775 984
70 l 904 1 148
80 l 1 034 1 313
90 l 1 163 1 478
110-120 l 1 422 1 806
240 l 3 101 3 938
770 l 9 956 12 644
1100 l 14 224 18 064
Dúzs
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 712 904
70 l 904 1 148
80 l 998 1 267
90 l 1 097 1 393
110-120 l 1 341 1 703
240 l 2 846 3 614
770 l 9 131 11 596
1100 l 14 235 18 078
Fácánkert
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Fadd
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Felsőnána
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 845 1 073
70 l 986 1 252
80 l 1 128 1 432
90 l 1 267 1 610
110-120 l 1 549 1 967
240 l 3 384 4 298
770 l 10 864 13 797
1100 l 15 520 19 710
Grábóc
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 676 859
70 l 788 1 002
80 l 901 1 144
90 l 1 014 1 288
110-120 l 1 239 1 574
240 l 2 703 3 433
770 l 8 673 11 015
1100 l 12 390 15 735
Gyönk
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 720 914
70 l 841 1 068
80 l 959 1 218
90 l 1 079 1 370
110-120 l 1 321 1 678
240 l 2 881 3 659
770 l 9 245 11 741
1100 l 13 207 16 773
Harc
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 845 1 073
70 l 986 1 252
80 l 1 128 1 432
90 l 1 267 1 610
110-120 l 1 549 1 967
240 l 3 384 4 298
770 l 10 864 13 797
1100 l 15 520 19 710
Kajdacs
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Kalaznó
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 421 535
70 l 491 624
80 l 562 714
90 l 632 803
110-120 l 772 980
240 l 1 685 2 139
770 l 5 405 6 864
1100 l 7 721 9 806
Keszőhidegkút
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 678 861
70 l 791 1 005
80 l 904 1 148
90 l 1 017 1 292
110-120 l 1 243 1 579
240 l 2 711 3 443
770 l 8 705 11 055
1100 l 12 435 15 792
Kéty
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 845 1 073
70 l 986 1 252
80 l 1 128 1 432
90 l 1 267 1 610
110-120 l 1 549 1 967
240 l 3 384 4 298
770 l 10 864 13 797
1100 l 15 520 19 710
Kistormás
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Kölesd
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Medina
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Miszla
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 702 892
70 l 897 1 139
80 l 1 001 1 271
90 l 1 149 1 459
110-120 l 1 404 1 783
240 l 2 808 3 566
770 l 9 826 12 479
1100 l 14 040 17 831
Mórágy
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 461 585
70 l 722 917
80 l 826 1 049
90 l 929 1 180
110-120 l 1 135 1 441
240 l 2 476 3 145
770 l 7 945 10 090
1100 l 11 353 14 418
Mucsi
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 740 940
70 l 904 1 148
80 l 987 1 253
90 l 994 1 262
110-120 l 1 215 1 543
240 l 2 846 3 614
770 l 9 964 12 654
1100 l 14 235 18 078
Murga
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 845 1 073
70 l 986 1 252
80 l 1 128 1 432
90 l 1 267 1 610
110-120 l 1 549 1 967
240 l 3 384 4 298
770 l 10 864 13 797
1100 l 15 520 19 710
Őcsény
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 837 1 063
70 l 977 1 241
80 l 1 117 1 419
90 l 1 257 1 596
110-120 l 1 536 1 951
240 l 3 353 4 258
770 l 10 753 13 656
1100 l 15 361 19 508
Pörböly
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Regöly
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 806 1 024
70 l 943 1 198
80 l 1 075 1 365
90 l 1 211 1 538
110-120 l 1 480 1 880
240 l 3 231 4 103
770 l 10 374 13 175
1100 l 14 820 18 821
Sárpilis
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 837 1 063
70 l 977 1 241
80 l 1 117 1 419
90 l 1 257 1 596
110-120 l 1 536 1 951
240 l 3 353 4 258
770 l 10 753 13 656
1100 l 15 361 19 508
Sárszentlőrinc
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 502 638
70 l 997 1 266
80 l 1 097 1 393
90 l 971 1 233
110-120 l 1 187 1 507
240 l 2 008 2 550
770 l 8 309 10 552
1100 l 15 678 19 911
Sióagárd
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 845 1 073
70 l 986 1 252
80 l 1 126 1 430
90 l 1 267 1 610
110-120 l 1 549 1 967
240 l 3 384 4 298
770 l 10 864 13 797
1100 l 15 520 19 710
Szakadát
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 712 904
70 l 904 1 148
80 l 1 014 1 288
90 l 1 147 1 457
110-120 l 1 402 1 781
240 l 2 846 3 614
770 l 9 964 12 654
1100 l 14 235 18 078
Szakály
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 484 615
70 l 904 1 148
80 l 1 033 1 312
90 l 1 160 1 473
110-120 l 1 418 1 801
240 l 1 934 2 456
770 l 9 964 12 654
1100 l 14 235 18 078
Szálka
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Szárazd
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 741 941
70 l 865 1 099
80 l 989 1 256
90 l 1 112 1 412
110-120 l 1 359 1 726
240 l 2 966 3 767
770 l 9 525 12 097
1100 l 13 609 17 283
Szedres
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Szekszárd
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 879 1 116
70 l 1 025 1 302
80 l 1 173 1 490
90 l 1 321 1 678
110-120 l 1 614 2 050
240 l 3 519 4 469
770 l 11 301 14 352
1100 l 16 146 20 505
Tengelic
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Tolna, Mözs
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 853 1 083
70 l 996 1 265
80 l 1 138 1 445
90 l 1 280 1 626
110-120 l 1 565 1 988
240 l 3 414 4 336
770 l 10 952 13 909
1100 l 15 646 19 870
Udvari
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 663 842
70 l 904 1 148
80 l 975 1 238
90 l 994 1 262
110-120 l 1 215 1 543
240 l 2 846 3 614
770 l 9 965 12 656
1100 l 14 235 18 078
Várdomb
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 841 1 068
70 l 982 1 247
80 l 1 123 1 426
90 l 1 263 1 604
110-120 l 1 544 1 961
240 l 3 369 4 279
770 l 10 810 13 729
1100 l 15 442 19 611
Varsád
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 676 859
70 l 904 1 148
80 l 991 1 259
90 l 1 014 1 288
110-120 l 1 239 1 574
240 l 2 846 3 614
770 l 9 964 12 654
1100 l 14 235 18 078
Zomba
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 845 1 073
70 l 986 1 252
80 l 1 126 1 430
90 l 1 267 1 610
110-120 l 1 549 1 967
240 l 3 384 4 298
770 l 10 864 13 797
1100 l 15 520 19 710

Intézmények Hulladékszállítási díja (Ft/hó)

Érvényes: 2013.07.01-től
Szekszárd
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 313 1 668
80 l 1 500 1 905
90 l 1 687 2 142
110-120 l 2 062 2 619
240 l 4 498 5 712
770 l 14 439 18 338
1100 l 20 622 26 190
Tolna, Mözs
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 138 1 445
80 l 1 208 1 534
90 l 1 359 1 726
110-120 l 1 662 2 111
240 l 3 637 4 619
770 l 11 659 14 807
1100 l 16 651 21 147

Közületek Hulladékszállítási díja (Ft/hó)

Érvényes: 2013.07.01-től
Alsónána
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Alsónyék
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Báta
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Bátaapáti
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 993 1 261
80 l 1 135 1 441
90 l 1 277 1 622
110-120 l 1 560 1 981
240 l 3 401 4 319
770 l 10 912 13 858
1100 l 15 600 19 812
Bátaszék
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Belecska
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 194 1 516
80 l 1 365 1 734
90 l 1 536 1 951
110-120 l 1 876 2 383
240 l 4 093 5 198
770 l 13 132 16 678
1100 l 18 760 23 825
Bogyiszló
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Cikó
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 347 441
80 l 397 504
90 l 446 566
110-120 l 546 693
240 l 1 191 1 513
770 l 3 822 4 854
1100 l 5 460 6 934
Decs
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 005 1 276
80 l 1 151 1 462
90 l 1 294 1 643
110-120 l 1 582 2 009
240 l 3 449 4 380
770 l 11 072 14 061
1100 l 15 817 20 088
Diósberény
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 923 1 172
80 l 1 054 1 339
90 l 1 186 1 506
110-120 l 1 450 1 842
240 l 3 163 4 017
770 l 10 148 12 888
1100 l 14 500 18 420
Dunaszekcső
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Dunaszentgyörgy
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 005 1 276
80 l 1 151 1 462
90 l 1 294 1 643
110-120 l 1 582 2 009
240 l 3 449 4 380
770 l 11 072 14 061
1100 l 15 817 20 088
Dúzs
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 948 1 204
80 l 1 084 1 377
90 l 1 219 1 548
110-120 l 1 490 1 892
240 l 3 251 4 129
770 l 10 430 13 246
1100 l 14 900 18 923
Fácánkert
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Fadd
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Felsőnána
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 096 1 392
80 l 1 255 1 594
90 l 1 411 1 792
110-120 l 1 725 2 191
240 l 3 761 4 776
770 l 12 073 15 333
1100 l 18 247 21 904
Grábóc
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 880 1 118
80 l 1 005 1 276
90 l 1 131 1 436
110-120 l 1 382 1 755
240 l 3 016 3 830
770 l 9 676 12 289
1100 l 13 823 17 555
Gyönk
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 936 1 189
80 l 1 070 1 359
90 l 1 204 1 529
110-120 l 1 469 1 866
240 l 3 207 4 073
770 l 10 283 13 059
1100 l 14 690 18 656
Harc
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 096 1 392
80 l 1 255 1 594
90 l 1 411 1 792
110-120 l 1 725 2 191
240 l 3 761 4 776
770 l 12 073 15 333
1100 l 17 247 21 904
Kajdacs
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Kalaznó
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 546 693
80 l 624 792
90 l 702 892
110-120 l 858 1 090
240 l 1 872 2 377
770 l 6 006 7 628
1100 l 8 580 10 897
Keszőhidegkút
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 880 1 118
80 l 1 005 1 276
90 l 1 131 1 436
110-120 l 1 382 1 755
240 l 3 016 3 830
770 l 9 676 12 289
1100 l 13 823 17 555
Kéty
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 096 1 392
80 l 1 255 1 594
90 l 1 411 1 792
110-120 l 1 725 2 191
240 l 3 761 4 776
770 l 12 073 15 333
1100 l 17 247 21 904
Kistormás
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Kölesd
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Medina
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Miszla
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 021 1 297
80 l 1 135 1 441
90 l 1 276 1 621
110-120 l 1 560 1 981
240 l 3 405 4 324
770 l 10 920 13 868
1100 l 15 600 19 812
Mórágy
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 794 1 008
80 l 908 1 153
90 l 1 021 1 297
110-120 l 1 248 1 585
240 l 2 723 3 458
770 l 8 736 11 095
1100 l 12 480 15 850
Mucsi
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 005 1 276
80 l 1 149 1 459
90 l 1 292 1 641
110-120 l 1 350 1 715
240 l 3 163 4 017
770 l 11 072 14 061
1100 l 15 817 20 088
Murga
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 096 1 392
80 l 1 255 1 594
90 l 1 411 1 792
110-120 l 1 725 2 191
240 l 3 761 4 776
770 l 12 073 15 333
1100 l 17 247 21 904
Őcsény
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 088 1 382
80 l 1 241 1 576
90 l 1 402 1 781
110-120 l 1 707 2 168
240 l 3 727 4 733
770 l 11 951 15 178
1100 l 17 073 21 683
Pörböly
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Regöly
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 049 1 332
80 l 1 196 1 519
90 l 1 348 1 712
110-120 l 1 647 2 092
240 l 3 592 4 562
770 l 11 527 14 639
1100 l 16 467 20 913
Sárpilis
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 088 1 382
80 l 1 241 1 576
90 l 1 402 1 781
110-120 l 1 707 2 168
240 l 3 727 4 733
770 l 11 951 15 178
1100 l 17 073 21 683
Sárszentlőrinc
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 839 1 066
80 l 959 1 218
90 l 1 078 1 369
110-120 l 1 318 1 674
240 l 2 876 3 653
770 l 9 226 11 717
1100 l 13 180 16 739
Sióagárd
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 096 1 392
80 l 1 255 1 594
90 l 1 411 1 792
110-120 l 1 725 2 191
240 l 3 761 4 776
770 l 12 073 15 333
1100 l 17 247 21 904
Szakadát
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 991 1 259
80 l 1 133 1 439
90 l 1 275 1 619
110-120 l 1 558 1 979
240 l 3 399 2 676
770 l 10 906 13 851
1100 l 15 580 19 790
Szakály
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 627 796
80 l 716 909
90 l 806 1 024
110-120 l 985 1 251
240 l 2 149 2 729
770 l 6 895 8 757
1100 l 9 850 12 510
Szálka
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Szárazd
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 962 1 222
80 l 1 100 1 397
90 l 1 237 1 571
110-120 l 1 512 1 920
240 l 3 298 4 188
770 l 10 586 13 444
1100 l 15 123 19 206
Szedres
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Szekszárd
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 460 1 854
80 l 1 668 2 118
90 l 1 876 2 383
110-120 l 2 292 2 911
240 l 5 001 6 351
770 l 16 046 20 378
1100 l 22 923 29 112
Tengelic
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 109 1 408
80 l 1 265 1 607
90 l 1 425 1 810
110-120 l 1 742 2 212
240 l 3 800 4 826
770 l 12 194 15 486
1100 l 17 420 22 123
Tolna, Mözs
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 265 1 607
80 l 1 345 1 708
90 l 1 512 1 920
110-120 l 1 850 2 350
240 l 4 043 5 135
770 l 12 957 16 455
1100 l 18 503 23 499
Udvari
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 859 1 091
80 l 982 1 247
90 l 1 105 1 403
110-120 l 1 350 1 715
240 l 2 945 3 740
770 l 9 450 12 002
1100 l 13 500 17 150
Várdomb
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 092 1 387
80 l 1 248 1 585
90 l 1 404 1 783
110-120 l 1 716 2 179
240 l 3 744 4 755
770 l 12 012 15 255
1100 l 17 160 21 793
Varsád
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 876 1 113
80 l 1 001 1 271
90 l 1 127 1 431
110-120 l 1 377 1 749
240 l 3 136 4 017
770 l 9 639 12 242
1100 l 13 770 17 490
Zomba
Edényméret Nettó Bruttó
70 l 1 096 1 392
80 l 1 255 1 594
90 l 1 411 1 792
110-120 l 1 725 2 191
240 l 3 761 4 776
770 l 12 073 15 333
1100 l 17 247 21 904

Hulladéktároló eladási árak (Ft/db)

Érvényes: 2016.04.01-2018.09.01
Edényméret Nettó Bruttó
80 l 6 850 8 700
120 l 6 850 8 700
240 l 9 130 11 595
Érvényes: 2016.08.01-2017.11.01
1100 l használt 40 600 51 562
Érvényes: 2018.09.01-2020.07.01
Edényméret Nettó Bruttó
80 l 7 200 9 144
120 l 7 500 9 525
240 l 9 300 11 811
Érvényes: 2017.11.01-2019.01.01
1100 l használt 43 600 55 372
Érvényes: 2020.07.01-2021.04.01
Edényméret Nettó Bruttó
80 l 7 500 9 525
120 l 7 700 9 779
240 l 9 500 12 065
Érvényes: 2019.01.01-2019.07.01
1100 l használt 52 300 66 421
Érvényes: 2021.04.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
80 l 8 600 10 922
120 l 8 260 10 490
240 l 10 600 13 462
Érvényes: 2019.07.01-től
1100 l használt 63 600 80 772
Érvényes: 2022.04.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
80 l 9 449 12 000
120 l 9 055 11 500
240 l 11 811 15 000
Érvényes: 2022.04.01-től
1100 l használt 70 079 89 000
Érvényes: 2022.09.06-től
Edényméret Nettó Bruttó
80 l 10 236 13 000
120 l 10 236 13 000
240 l 12 992 16 500
Érvényes: 2022.04.01-től
1100 l használt 70 079 89 000
1100 l 90 000 114 300
Érvényes: 2023.07.06-től
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 11 024 14 000
80 l 11 024 14 000
120 l 11 024 14 000
240 l 14 173 18 000
1100 l használt 70 079 89 000
1100 l 90 000 114 300
Érvényes: 2024.04.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
60 l 11 811 15 000
80 l 11 811 15 000
120 l 11 811 15 000
240 l 14 961 19 000
1100 l használt 72 441 92 000
1100 l 90 551 115 000

Konténeres szállítás Szekszárd területén

Beton,tégla,cserép,kerámia hulladék (Ft / forduló)

Érvényes: 2019.01.01-2021.06.15
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 37 500 47 625
4-4,3 m3 45 300 57 531
5 m3 53 750 68 263
Érvényes: 2021.06.15-től
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 10 000 12 700
4-4,3 m3 12 500 15 875
5 m3 15 000 19 050
Érvényes: 2022.08.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 15 500 19 685
4-4,3 m3 18 000 22 860
5 m3 20 500 26 035
10 m3 33 000 41 910
Érvényes: 2023.09.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 18 000 22 860
4-4,3 m3 21 000 26 670
5 m3 24 000 30 480

Kevert építési-bontási hulladék (Ft / forduló)

Érvényes: 2021.06.15-től
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 22 240 28 245
4-4,3 m3 28 820 36 601
5 m3 35 400 44 958
7 m3 48 560 61 671
Érvényes: 2022.08.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 27 740 35 230
4-4,3 m3 34 320 43 586
5 m3 40 900 51 943
Érvényes: 2023.09.01-től
Edényméret Nettó Bruttó
3 m3 34 000 43 180
4-4,3 m3 42 000 53 340
5 m3 51 000 64 770
7 m3 68 000 86 360

A vidéki konténerszállítás árairól ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást

Ellenőrzési jegyzőkönyvek

Dátum Hatóság Tárgy Megállapítás
2020.06.09 Tolna Megyei Kormányhivatal egységes környezethasználati engedély éves hatósági ellenőrzése nincs
2020.06.09 Tolna Megyei Kormányhivatal nem veszélyes hulladék hasznosítás éves hatósági ellenőrzése nincs
2020.06.22 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési , Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat ellenőrzése nincs
2020.07.14 Magyar Energetikai és Kőzmű-szabályozási Hivatal 203.01.01 - 2014.12.31 valamint 2016.01.01-2016.03.31 időszakban alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak jogszerűségének ellenőrzése jogsértést nem követett el
2021.03.09 NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. közreműködői tevékenységgel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés jogszabálysértés, szabálytalanság, hiányosság, hiba nem volt
2021.03.16 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi kirendeltség Szekszárd, Epreskert u. 9 . telephely tűzvédelmi átfogó célellenőrzés nincs
2021.07.21 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály fogyasztóvédelmi eljárás jogsértés nem került megállapításra
2021.08.10 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály honlap ellenőrzés felszólítás jogszabályok pótlására 5 évre visszamenőleg
2021.12.09 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály fogyasztóvédelmi adatszolgáltatás jogsértés nem került megállapításra
2022.01.21 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség web akadálymentesség ellenőrzés felszólítás akadálymentesítési követelmények kijavítására
2022.01.24 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tolna Megyei Békéltető Testület írásbeli eljárás kezdeményezése, fogyasztói jogvita fogyasztó kérelme elutasításra került
2022.02.17 Állami Számvevőszék pénzügyi monitoring alapján végett ellenőrzés nincs
2022.04.07 Nemzeti Adó és Vámhivatal jogkövetési vizsgálat revizió megállapítást nem tett
2022.04.20 Tolna Megyei Kormányhivatal egységes környezethasználati engedély éves hatósági ellenőrzése nincs
2022.05.25 Tolna Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály hatósági ellenőrzés Sárvz u. 4077 hrsz. Egységes örnyezethasználati engedély betartása nincs
2022.06.22 Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat és weboldal ellenőrzése ügyfélszolgálat - nincs megálapítás
honlap - törvények, rendeletek 5 évre visszamenőleg hiányzik
ászf hiány
2023.02.07 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hatósági ellenőrzés Sárvz u. 4077 hrsz. Egységes környezethasználati engedélyben foglaltak ellenőrzése nincs megállapítás

Önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállaló juttatása

Név Munkakör Megbízási díj Ft/hó Jogviszony Felmondási idő Végkielégítés
Madarász András Ügyvezető 810 000 megbízás/határozatlan --- ---

Felügyelő Bizottsági tagok juttatása

Név Tisztség Tiszteletdíj Ft/hó Jogviszony Felmondási idő Végkielégítés
Tóth Anna Felügyelő Bizottság elnöke 0 2020.01.02 - 2024.12.23 --- ---
Bomba Gábor László Felügyelő Bizottság tagja 0 2020.01.02 - 2024.12.23 --- ---
Frai Zsolt Felügyelő Bizottság tagja 0 2020.01.02 - 2024.12.23 --- ---
Kosztyi János Felügyelő Bizottság tagja 0 2020.01.02 - 2024.12.23 --- ---
Nyerges Tibor Felügyelő Bizottság tagja 0 2020.01.02 - 2024.12.23 --- ---
Parrag Ferenc Béla Felügyelő Bizottság tagja 0 2020.01.02 - 2024.12.23 --- ---

Létszám, személyi juttatás összesített adatai

2022. év

Létszám Bruttó alapbér / hó
Ügyvezető 1 900 000
Vezető dolgozók 4 2 542 000
Szellemi dolgozók 10 3 015 000
Fizikai dolgozók 65 16 759 000
Felügyelő Bizottság 5 0
Összesen: 84 23 216 000
Cafeteria juttatás 20 000 Ft/hó