7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.

Közületi tájékoztató

Tájékoztató
Intézményi és gazdálkodó szervezetek részére

2023. július 1-jét követően a MOHU, mint Koncessziós Társaság végezheti a magyarországi települési szilárdhulladék gyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről is.

Az intézményi és gazdálkodó szervezetek által a MOL koncesszió alá tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését kizárólag a MOHU és annak szerződött intézményi szolgáltatója végezheti.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény kötelezően előírja azon intézményi és gazdálkodó szervezetek számára, amelyek hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek, és azokat elkülönítetten gyűjtik, hogy a MOHU által üzemeltetett Partner Portálon regisztráljanak, valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat megadják.

Települési hulladék HAK: 20 03 01 (kommunális):

1100 literig nem kell regisztrálni és szerződést kötni.

1100 liter felett rendszeresített edényzettel rendelkezőknek regisztrálni kell, majd eseti vagy rendszeres szállításra szerződést kötni.

Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és valamennyi EPR-es hulladék, így különösen az alábbiak:
 • csomagolóanyagok (pl.: papír, műanyag, fa, fém, üveg, veszélyes csomagolóanyagok stb.),
 • elektromos és elektronikus berendezések,
 • elemek és akkumulátorok,
 • hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik,
 • gumiabroncs,
 • reklámhordozó és irodai papír
 • használt sütőolaj
 • biológiailag lebomló hulladék
 • lomhulladék (z ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során vagy hulladékudvarban átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja)

A regisztráció menetével kapcsolatos tájékoztató elérhető az alábbi oldalon:
www.mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/gazdalkodo-szervezetek-es-intezmenyek-regisztracioja

További felmerülő kérdésekkel felvehető a kapcsolat a MOHU Zrt. ügyfélszolgálatával írásban, valamint hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között telefonon (+36 1 776 7770).

A szolgáltatók listája heti rendszerességgel frissül. A megadott mennyiségtől, és a hulladék típusától függ, hogy a Partner Portál kér-e szállítási szolgáltatót.

A közszolgáltatási terület intézményi szolgáltatója a Vertikál Nonprofit Zrt.

Amennyiben még nem regisztrált a MOHU Partner Portálon, úgy kérjük, minél előbb tegye meg, mivel 2023. július 01. után csak a MOHU Partner Portálon keresztül megrendelt konténeres szállításokat tudjuk teljesíteni.

Kevert építési-bontási hulladék (HAK 17 09 04), beton, tégla, cserép hulladék (HAK 17 01 07) elszállítására konténer továbbra is rendelhető Alisca Terra Nonprofit Kft.-nél. e-mail címen.

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2024. évi rendjéről

Vertikál Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2024-ben is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve egy alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig arra szolgáló tárolóedényben, áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő szelektíven gyűjtött anyagokat:

Csomagolási hulladék:
 • Műanyag (pl. Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok, tiszta csomagoló fóliák)
 • Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves)
 • Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös)
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba. Üveghulladékok gyűjtése

Társaságunk 2024. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2024-BAN IS!

Házhoz menő lomtalanítás

Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala … stb.;
 • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 3 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.

Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze a megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik.